Политика за личните данни

Собственикът на www.blestunka.com е регистриран, съгласно ЗЗЛД, администратор на лични данни, като предприема всички необходими законоустановени мерки и отговаря за защита на информацията за потребителите на Сайта, предоставена от последните, като се задължава да не разкрива никаква лична информация за потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица, освен когато това се изисква по силата на закон или друг нормативен акт.

С приемането на настоящите Общи условия за ползванена сайта, потребителите се съгласяват изрично доброволно предоставените от тях самите лични данни да бъдат обработвани по електронен път, като се съхраняват и използват от Сайта за целите на доставки, промотиране на стоки и услуги, предлагани от www.blestunka.com  в законоустановените рамки.